Digital presentasjon av et avgrenset skjønnlitterært program vg3

Beskrivelse: 

Bruk av digitale verktøy
Læreplanmål:

 • sette sammen og framføre et avgrenset skjønnlitterært program
 • skrive fagtekster etter vanlige normer for fagskriving på bokmål og nynorsk
 • sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet
 • drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes i tekster av sentrale forfattere fra opplysningstiden via realismen til i dag

Emne:

Det moderne gjennombrudd i Norden/modernisme/barokken

 • elevene kan velge fritt innenfor perioden fra +/- 1870 til +/- 1890, modernismen, nyromantikken (eller barokken)
 • utvalg ikke bundet til bestemt sjanger eller form (tekst, lyd, bilder etc.), men må dekke (noen av) læreplanmålene

Arbeid:

Lage en blogg/nettside/video/andre bruke andre digitale presentasjonsverktøy (f.eks. prezi.com, slideshare etc.) for å presentere et avgrenset skjønnlitterært program. Elevene må inkludere tekst og bilder fra perioden, norsk og europeisk kulturhistorie, historie/historiske personer fra perioden, forfattere og selvsagt bilder.

 1. Les tekster fra perioden i forkant av arbeidet (Brandes, Ibsen, Skram, Mill, Darwin, Kielland ++)
 2. Bli enige om rammer for arbeidets art, tidsbruk og vurdering i forkant av arbeidet
 3. En hel fagdag til å lage digital presentasjon, begynne på egenrefleksjon mot slutten
 4. Legge frem resultat muntlig og gi og ta respons på produktet i klassen (noen kan måtte ta dette utenfor klasserommet) Viktig å kunne snakke om hva som fungerer og ikke ut fra læreplanmålene.
 5. Skrive refleksjonsnotat 1-1,5 side som leveres i Fronter, evt. også lastes opp på blogg. Skal handle om emnet og valg/utvalg, hvordan de valgte å legge frem materiale, hva som fungerte godt/hva som ikke fungerte så godt.

Fremføring og egenrefleksjon i klassen: Presentere sitt eget arbeid foran klassen, men behøver ikke å stå foran klassen. Lærer stimulerer til en muntlig samtale der andre elever spesifiserer hva som de mener er bra og ikke fullt så bra mht. emnet og valg av medium. Her skal eleven vurdere sine egne valg og sin egen læring, og alle elever vurdere hverandres arbeid.

Vurdering: Egenvurdering i form av en skriftlig tekst der de kort presenterer det de har lært av det avgrensede skjønnlitterære programmet, før de reflekterer over arbeidets art, hvilke valg de tok, hva de burde ha gjort og hva de lærte av prosessen. Denne leveres og karaktersettes.


Innhold/oppsett i blogg/video/nettside/prezi etc. vurderes (retorisk) ut fra omfanget (hvor mye arbeid de har lagt til grunn), om teksten er mottakerorientert (alle skal skrive til elever i videregående), om den er informativ, lesevennlig og kreativitet. Dersom eleven under klassepresentasjonen og/eller i refleksjonsnotatet har sett hva som kunne ha vært gjort bedre, bør det telle opp på karakteren.