Overflatebehandling

Beskriving: 

Mål for overflatebehandlings-emnet er at elevene skal:

Vite hvordan en vasker og hvilke produkter som er effektive mot rustrenning og hvilke som er skånsomme mot malingen. Kan nevne noen produkter av ulike kjemikalier som blir brukt som såpe om bord på skip. Eleven kan flere metoder for å fjerne korrosjon, vet hvilke renhetsklasser vi opererer med og hvilken klasse vi i beste fall kan oppnå på skip.

Eleven vet om, og bruker, korrekt verneutstyr og kan forklare hvorfor eleven bruker dette. Eleven vet hva som bør brukes av PVU i andre vedlikeholdsarbeid som arbeid i lukket rom og arbeid i høyden. Kan også forklare barrierer for andres og miljøets sikkerhet.

Eleven kan beskrive flere av utstyret som brukes for å fjerne maling og korrosjon og skal vite hva som er fordeler og ulemper ved bruk av disse. Viser stor kunnskap om faremomentene ved bruk av utstyret.

Vite hvorfor vi maler utsyr/skip. Vite tykkelsen som påføres med hvert strøk ved rulle og kost. Vite hvilke av de en skal starte med. Vite forskjellen på 1-komponent og 2-komponent maling og fordelen/ ulempen med de forskjellige komponentene. Eleven skal vite hvordan en rører maling, spesielt med tanke på maling med sink. Eleven kan forklare hvordan maling er oppbygd og nevne dens 5 hovedbestanddeler.

Under praksistrening skal eleven tenke på sin egen, andres og miljøets sikkerhet og sette opp barrierer for å sikre den. De vet hvilken vei den farlige gassen fra malingen går. Tyngre eller lettere en luft? Eleven kan også forklare hvilke barrierer som skal til under andre arbeidsoppgaver som arbeid i høyden og i lukket rom.

Elevene skal kunne forklare hva en Før Jobb-Samtale (FJS) er, en Sikker Jobbanalyse (SJA) er, når og hvorfor en arbeidstillatelse blir gitt og hva denne innebærer.

Eleven kan forklare hvilken informasjon som står i de ulike databladene og kan forklare forskjellen mellom disse og hvor de skal oppbevares om bord, samt hvilken informasjon som skal medfølge under transport.

Under praksisarbeid skal kanter være fjernet, malingen skal ikke være påført med renninger, sveiser er glattet ut og avrundinger på hjørner for å unngå kanter, det er ikke søl i området hvor arbeidet utføres. Malingen er påført med korrekt tykkelse. Ingen helligdager.

Dette undervisningsopplegget baserer seg på at elevene har praktiske oppgaver og at de skaffer deg teoretiske informasjon om overflatebehandling igjennom dette undervisningsopplegget.