Skipets besetning

Beskriving: 

Læremål:

Elevene skal kunne:

Lage en skjematisk fremstilling( tegning) av et skips hierarki.

Kunne forklare ansvarsområdet og arbeidsoppgaver til følgende stillinger ombord:

-Kaptein

-Maskinsjef

-Overstyrmann

-1.maskinist

-Styrmenn

-Maskinister

-Matros

-Motormenn

-Kokk

-Forpleiningsassistent

Elevene skal kunne forklare:

-Hvem som sitter i skipsledelsen

-Begrepet sikkerhetsbemanning

Kjenne til at STCW konvensjonen finnes og hva den omhandler

Kunne gjøre rede for begrepet "sikkerhetsbemanning"

Kunne gjøre rede for forskjellen mellom underornet mannskap og offiserer 

 

Dette undervisningsopplegget følger følgende kopetansemål: MAR2007 :

#Beskrive hovedfunksjonene for bemanningen om bord på et skip