Stasjonsundervisning, overflatebehandling

Beskriving: 

Planlegge arbeidet,

 

(Drift og operasjon & YFF)

Innhente nødvendig informasjon og utføre arbeidet på en sikker og god måte

Kjenner til faremomenter og iverksetter tiltak for å unngå det som kan oppstå under arbeidet både i planlegging og utførelses del.

Bruker korrekt verneutstyr uten påpakning fra lærer. Rydder opp evt verktøy på eget initiativ. Kan symboler som påbudsskilt og følger disse.

 

Har på egenhånd klart å innhente de viktigste elementene i læringsoppdraget

Kjenner til mange av faremomentene for arbeidet og hvilke tiltak som skal gjøres for å hindre at disse oppstår.

Delvis komplett verneutstyr, fikser dette ved påpakning fra lærer.

Rydder opp etter påpakning fra lærer. Elevene utfører knuter på tau for å sikre arbeidsområdet (sperringer)

Kan, med hjelp av lærer, planlegge noe av oppdraget.

Kjenner til noen faremomenter.

Bruker noe, men ikke komplett verneutstyr.

Rydder opp etter påpakning fra lærer.

.

Trenger hjelp til å komme i gang med planlegging og utføring av oppdraget

Kjenner ikke til faremomenter.

Bruker ingen eller feil verneutstyr.

Forlater arbeidsstedet uten å rydde eller sjekke om alt er ferdig.

Bruke personlig verneutstyr og personlige verneteknikker

Innhenter selv informasjon om hvilke verneutstyr som må brukes i arbeidssituasjonen gjennom bruk av datablader og utstyrets brukermanualer

Kan på egenhånd innhente den viktigste informasjon om hvilke verneutstyr som må brukes i arbeidssituasjonen gjennom bruk av datablader og utstyrets brukermanualer

Kan ved hjelp av lærer innhente informasjon om hvilke verneutstyr en skal bruke

Trenger hjelp til å finne frem til hvilke datablader og verktøysmanualer som har informasjon om verneutstyret som skal brukes.

Bruke tauverk og wire på en sikker måte,

Eleven klarer selvstendig å bestemme hvilke knuter en skal bruke for å lage en stram og hensiktsmessig sperring med tauverk for å sikre arbeidsområdet (sperringer). Eleven kan navnet på knuten.

Eleven kan på egenhånd sette opp en sperring rundt arbeidsområdet med korrekte knuter og stikk. Selve sperringen kan være litt slakk.

Eleven kan ved hjelp fra læreren lage en sperring rundt et arbeidsområde, men selve knuten er slakk og henger ikke oppe. Eleven er også usikker på hvilke knuter/ stikk som er laget.

Eleven kan noe av knutene men mangler navn og kan ikke bruke knutene på andre situasjoner en i klasserommet.

Overflatebehandling (skipstekniske tjenester & YFF)

Elevene skal kunne anvende kunnskaper og ferdigheter om overflatebehandling som bruk av overflatebehandlings utstyr i kjente og ukjente situasjoner. Eleven kan navn på utstyret og vet hvilke utstyr som egner seg i de ulike situasjonene og hvilke faremomenter som kan oppstå og hvordan unngå disse. Eleven vet hvorfor korrosjon oppstår og hvorfor vi overflatebehandler.

Eleven kan navn på utstyr og hvor det er mest hensiktsmessig å bruke det. Eleven kan mange av faremomentene og tiltakene ved overflatebehandling

Kunne navngi noe av utstyr som brukes for å fjerne korrosjon og hvordan en kan beskytte seg og andre imot faremomenter knyttet til utstyrets bruk.

Kan navnet på noe av utstyret som brukes under overflatebehandling og noen av faremomentene knyttet til dets bruk.

Sikkerhetsstyringssystem

Dokumentasjon og kvalitet og YFF

Følger prosedyrene til skolen for det aktuelle arbeidsområdet.

Har god kunnskap om prosedyrene til skolen og følger hovedsakelig disse for det aktuelle arbeidsområdet.

Kan, med hjelp fra lærer følge skolens prosedyre for det aktuelle arbeidsområdet.

Trenger hjelp til å følge prosedyrene til skolen for de ulike arbeidsområdene på skolen.

Dokumenter oppgaven.

(Dokumentasjon og kvalitet & YFF)

Dokumentasjonen viser at eleven har forstått mye av oppgaven, fått frem en veldig god egenkonklusjon, og en reflektert egenvurdering som står i stil til oppgaveløsningen.

 

Dokumentasjonen viser at eleven har forstått en god del av oppgaven, fått frem en god konklusjon, og en bra egenvurdering

Dokumentasjonen viser at eleven har forstått litt av oppgaven, fått frem en konklusjon, og en bra egenvurdering

Dokumentasjonen sier litt om hva eleven har forstått av oppgaven

Valgfag dekk og maskin

 

Beskrive hensikten med forbedrings- og avviksrapportering

 

Eleven har kunnskap om når arbeidet skal stoppes samt kunne skrive utfyllende rapporter som fremviser god forstålse for rappoteringens formål.

eleven har kunnskap om når arbeidet skal stoppes samt kunne skrive utfyllende rapporter som fremviser forstålse for rappoteringens formål.

Eleven trenger hjelp fra lærer eleven når arbeidet skal stoppes samt kunne skrive rapporter som fremviser noe forstålse for rappoteringens formål.

Eleven trenger hjelp av lærer når arbeidet skal stoppes samt trenger støtte til å skrive rapporter som fremviser forstålse for rappoteringens formål.

 

  • {{text}}

{{hotkey}}  {{text}}