Eksportert tekst fra "Undervisningsøkt" lagt inn som nettside

http://deling.ndla.no/nn/interactive-content/8151

Tittel og ingress

 1. Gi økta en tittel.
 2. Beskriv økta med to setninger.

HTML: Hva er tagger? Aktuelle formater og standarder til produksjon av tekst og bilder i elektroniske medier.

Rammen

Hvilke rammebetingelser kan/vil påvirke hvordan økta blir?

 1. Tid?
 2. Hva kommer elevene fra?
 3. Muligheter i rommet/ute?
 4. Hva må du ta hensyn til - hva kan du påvirke?

1. Vi bruker 90 minutt til å introdusere dette emnet. 2. Elevene har jobbet med journalistikk 3. Vi jobber aktivt på nett med eksempler 4. For å holde oppmerksomheten kan elevene følge lenker i prøvemodus på itslearning eller presentasjonen kan holdes som en Peardeck

Mål

Hva er de konkrete målene for økta? Prøv å inkludere mål på minst to ulike nivå. Formuler målene slik

 1. Jeg vil… slik at…
 2. Vi skal… slik at...

1. Jeg vil vise hvordan man planlegge, produsere og presentere tekst, stillbilder og kombinasjoner av disse i aktuelle formater og standarder til elektroniske medier. 2. Vi skal se på eksempler på nettet på hvilke HTML-tagger som brukes og lage egne eksempler slik at vi ser at dokumenter må struktureres.

Engasjere

 1. Hvordan skal du møte elevene i starten av økta?
 2. Hvordan skal du fange elevenes oppmerksomhet i starten av økta?
 3. Hvordan vil du vise for elevene hvordan det de skal lære er relevant for dem?
 4. Hvordan vil du opprettholde oppmerksomheten til elevene gjennom økta?
 5. Hvordan kan du aktivere elevenes forhåndskunnskap?

1. Jeg hilser på klassen og ber dem legge ned lokket på PCene i fem minutter 2. Jeg skriver målet for timen strukturert på tavla og legger deretter HTML-tagger rundt det jeg har skrevet for å vise dem at all tekst har en struktur. 3. Jeg tar utgangspunkt i forrige prosjekt (journalistikk) og forteller om publikum ved offentlig publisering på internett. 4. De aktiviseres med øvingsoppgaver underveis. 5. Allerede ved punkt 2 ber jeg dem kommentere innholdselementene (overskrift, ingress...) og spør om noen kan noen tagger som er anvendelige.

Hva skal sitte?

Hva skal elevene kunne si, gjøre eller forstå når de forlater timen?

- Elevene skal vite at alle HTML-tagger har en start og en slutt. - De skal kjenne igjen vanlige tagger som h1, p, img, a. - Elevene skal forstå at innholdsstrukturering er noe annet enn design

VFL

 1. Hvordan kan du avdekke underveis i og etter timen om utbyttet er etter planen?
 2. Hvilke spørsmål kan avdekke hva elevene kan?
 3. Hvordan kan du vise for elevene at de mestrer nye ferdigheter eller har ny kunnskap?

1. Elevene gjør øvingsoppgaver underveis hvor jeg kontrollerer at de får samme resultat 2. Spørsmål som "hva er det viktigste elementet", "hvordan vil en blind forstå denne nettsiden" vil avdekke om de har skjønt forskjell på design og innhold. 3. Ved at de lager en selvskrevet sammensatt tekst får de vist sine nye ferdigheter

GRLF

 1. Hvilke grunnleggende ferdigheter skal dere jobbe med i økta?
 2. Hvilke sentrale ord og begreper bør forklares?

1. Skriving og digitale ferdigheter 2. Kildekode, tagg, attributt - må forklares

TPO

 1. Hvordan kan du utfordre elever som mestrer allerede/raskt?
 2. Hvilke stillas kan du tilby elever på ulike nivå?
 3. Hvordan skaffer du deg oversikt over den enkelte elevs progresjon?
 4. Hvilke ulike læringsstrategier vil du fokusere på?

1. Elever som raskt mestrer kan utfordres til å legge design på taggene 2. Elever på ulike nivå kan bruke w3schools.org for å prøve/feile/utforske 3. For å se den enkelte elevs progresjon kan jeg krysse av på skjema ettersom de produserer øvingsoppgaver 4. Learning by doing er den viktigste læringsstrategien i denne økta

LÆRINGSELEMENT 1

 1. Hva skal læres?
 2. Hvordan ser suksess ut?
 3. Hvilke rammebetingelser skal du sette (tid, organisering, ressurser, informasjon)? 

1. De skal lære at innhold er adskilt fra design og krever oppmerking i elektroniske medier. 2. Ved suksess har de et produkt som kan spilles av i en tekstoppleser 3. Elevene jobber individuelt med sin egen PC

LÆRINGSELEMENT 2

 1. Hva skal læres?
 2. Hvordan ser suksess ut?
 3. Hvilke rammebetingelser skal du sette (tid, organisering, ressurser, informasjon)?

1. De skal lære at man kan knytte designregler til de ulike elementene 2. Ved suksess har de et produkt som kan ha ulikt design i ulike medietyper 3. Elevene jobber individuelt med sin egen PC

Oppsummering

 1. Hvordan skal du avrunde økta?
 2. Hvordan skal du evaluere økta og elevenes læringsutbytte?
 3. Hvordan ser suksess ut?
 4. Hvilke rammebetingelser skal du sette? 

1. Ved avslutning tar jeg fram noen elevarbeider på storskjerm og kommenterer hva de har fått til. 2. Ved å se om alle elevene har kommet gjennom øvingsoppgavene kan jeg se hvor stort utbytte de har hatt. 3. Suksess vises i form av anvendt kunnskap i konkrete produkter. 4. Innleveringer skjer via itslearning

Johannes Leiknes Nag