Retorikk - muntlig-praktisk oppgave programfag KK3

Beskriving: 

Kommunikasjon og kultur 3

OPPGAVE 1


RETORIKK OG SPRÅKSom nyutdannet fra Høgskolen i Oslo har du blitt bedt om å lage en presentasjon for det nye kullet mediaelever høsten 2012 om bruk av retoriske virkemidler i nyhetsformidlingen.Ved hjelp av begrepsapparat fra retorikken skal du analysere og vurdere sammensatt tekst som har vært aktuelle i mediene internasjonalt eller nasjonalt det siste året.

Du bør ta utgangspunkt i minst to saker. Du må sørge for å ha bredde i presentasjonen. Dette innbærer at du ikke kan presentere en og en nyhetssak gjennom en teksttype, men gjennom flere.

Du må lage et refleksjonsnotat der du redegjør for valg av nyhetsstoff, og dine valg knyttet til begreper og teorier fra retorikken. Det skal brukes teori fra de aktuelle områdene i KK-faget i presentasjonen.

INSTRUKSJON

Presentasjonen tar utgangspunkt i grunnleggende ferdigheter og : Å kunne bruke digitale verktøy i kommunikasjon og kultur innebærer å benytte ulike elektroniske medier til innsamling av informasjon og presentasjon av eget arbeid. Det betyr også å utøve kildekritikk og vurdere etiske spørsmål knyttet til personvern og opphavsrett i arbeidet med egne tekster.

Presentasjonen skal lastes på en minnepenn, og skal framføres ved hjelp av en projektor. Husk: Bruk av film/tv-klipp må være svært begrenset.
Presentasjonens varighet: maks minutter
Egenrefleksjon og presentasjon av kilder i etterkant.
Spørsmål frå sensor og eksaminator: inntil 20 minutter

Selve presentasjonen varer 10 minutter

Eleven skal vise kompetanse innenfor en så stor del av kompetansemålene i faget som mulig. Kompetansemålene finner du her. Det er den kompetansen eleven viser under selve eksamenen som sensorene skal vurderer. Skriftlig feil og formuleringer i presentasjonen er ikke en del av vurderingsgrunnlaget. Elevene skal få anledning til å vise kompetanse i så stor del av faget sm mulig, uten at letes etter kompetanse eleven ikke har.

Tips til vurdering kan være:

Vurderingskriterier

6-5

4-3

2-1

Faglig innhold og bruk av teori

Meget god bruk av relevant fagteori og faglige begrep i presentasjonen og i fagsamtalen.

Sentrale begrep forklares, og det vises til mange forklarende og illustrerende eksempler.

Ganske god bruk av relevant fagteori og noen faglige begrep i presentasjonen og i fagsamtalen.

Noen sentrale begrep forklares, og det vises til noen forklarende og illustrerende eksempler.

Liten bruk av relevant fagteori og faglige begrep i presentasjonen og i fagsamtalen.

Få eller ingen begrep forklares, og det vises til få eller ingen eksempler.

Refleksjon og forståelse

Du analyserer og drøfter, ser sammenhenger mellom teori og eksempler, og framføringen preges av selvstendige vurderinger og egne refleksjoner.

Du ser noen sammenhenger mellom teori og eksempler. Framføringen preges av noe analyse og egne refleksjoner.

Du ser få sammenhenger mellom teori og eksempler. Framføringen preges av referat og få/ingen egne refleksjoner.

Muntlig framføring og kommunika-sjonssituasjon

Holder tida, har et fritt forhold til manus og snakker med god og tydelig stemme.

Språket er presist og tilpasset den aktuelle situasjonen.

Holder tida, leser noe opp fra manus, snakker så alle kan høre, men av og til noe utydelig.

Språket er noe upresist og delvis tilpasset den aktuelle situasjonen.

Holder ikke tida, leser opp fra manus og snakker lavt og utydelig.

Språket er upresist og lite eller ikke tilpasset situasjonen.

Struktur og presentasjon

Presentasjonen har meget god struktur med fengende innledning, hoveddel og avslutning.

Powerpointen har ingen skrivefeil, presenterer gode fakta, er kreativ i utformingen og med bruk av relevante bilder og/eller videoklipp.

Presentasjonen har ganske god struktur med innledning, hoveddel og avslutning.

Powerpointen har få skrivefeil, presenterer gode fakta og med bruk av relevante bilder og/eller videoklipp.

Presentasjonen har rotete struktur.

Powerpointen er lite strukturert, har mange skrivefeil, få fakta og tilfeldige bildevalg.

Kildebruk

Kilder til bilder og tekst er korrekt oppgitt og presentert på en ryddig måte.

Kilder til bilder og tekst er ikke oppgitt korrekt, og presentert noe uryddig.

Kilder mangler eller er ufullstendige.

Fagsamtale

Er i stand til å føre en god og nyansert fagsamtale.

Viser evne til å reflektere over og drøfte valg av problemstilling, teori og metode, kilder, eksempler, presentasjonsmåte.

Er i stand til å føre en fagsamtale.

Viser en bevissthet rundt valg av problemstilling, teori og metode, kilder, eksempler, presentasjonsmåte.

Klarer ikke å føre en god faglig samtale, men svarer på direkte spørsmål.

Lite bevisst på egne valg.