Språkhistorie: Språkreform 2000-tallet

Beskriving: 

Gjennomfør en språkreform!

Elevene kan jobbe i gruppe på 2-4. Formålet med oppgaven er at elevene lærer seg å reflektere over egen språkbruk, og blir bevisst hvilke valg de tar når de bruker engelske/ikke-norske ord og uttrykk i stedet for norske i språket sitt.

Elevene skal øve seg i å finne gode avløserord, deretter finne gode norske navnvalg. Til slutt skal de reflektere over sitt eget språk der de skal ta i bruk kilder, teori, egne eksempel og drøfte.

1. Fornorsk disse ordene eller finn gode avløserord:

Surfing

Fashion

Keyboard

Harddisk

Hamburger

Sit-ups

Eyeliner

iPod

Laptop

Snackbar

Keeper

Bodylotion

Hip-hop

Browser

Junkfood

Skateboard

Catwalk

Groove

Software

Fastfood

Score

Lipliner

Hit

Web

Juice

Babyboom

Backstage

Backup

Cottage Cheese

Fanklubb

Halfpipe

Jetlag

Outsider

Release party

Scanner

2. Gode norske navnealternativer

På Grünerløkka i Oslo kan en finne restauranten Sult. Vegg i vegg ligger også baren Tørst. Dette er eksempler på norske navnevalg på populære utesteder.

Tenk deg at du selv skal starte:

A En restaurant

B Et sykkelbudfirma

C En skobutikk

D En syltetøyfabrikk

Finn gode norske navn til disse bedriftene. Navnene bør si noe om produktet du skal selge. Forklar hva du mener navnene signaliserer om produktet som formidles.

Det forutsettes at det har vært jobbet med språkhistorie og språkreformer forut for opplegget.

Først gjennomgår læreren ungdomsspråk og påvirkning fra engelsk. Her er et undervisningsopplegg fra KK et godt utgangspunkt for teori omkring begreper slik som avløserord, norvagismer, samt refleksjonsoppgaver som kan få i gang en diskusjon med klassen.

Deretter skal elevene gå i små grupper å gjøre oppgave 1. Denne kan gjennomgås i plenum.

Når elevene skal gjøre oppgave 2, kan de godt være en større gruppe (inntil 4). Elevene kan kåre de beste navnealternativene!

Til sist bør hver og en skrive et refleksjonsnotat, der de har både definisjoner, eksempler og korrekt bruk av kilder.

Muntlig vurdering under klassediskusjonen der elevene blir bedt om å argumentere for ordvalgene sine.

Skrive et refleksjonnotat, der de har både definisjoner, eksempler og korrekt bruk av kilder. Inntil 1,5 side.