Praktisk feltarbeid om språklig identitet og lingvistikk, KK3

Beskriving: 

1. Gå gjennom powerpoint om lingvistikk og språklig identitet - klassesamtale

Les i forkant om verbal kommunikasjon, for eksempel på NDLA eller i kapittel 2 i læreboka ”Kontakt” eller annen lærebok.

Gjennomgå teori i dialog med elevene med utgangspunkt i PowerPoint om lingvistikk og verbal kommunikasjon (vedlegg). Denne er ikke ment til å brukes til å forelese, men til å gå i praktisk i dialog med elevene. Presntasjonen inneholder påstander som gir rom for dialog og med begrep som må forklares. Begreper er slike som konnotasjon, denotasjon, semantikk, sosiolekter etc. Det er flere eksempler på ordbruk med tilhørighet til Grenland, dette kan selvsagt tilpasses og endres. Spørsmål som kan stilles i forbindelse med klassesamtalen er:

- bør språk styres?

- ordbruk i endring ut fra kulturelle og sosiale kontekster?

- hvordan uttrykke seg presis?

- tabuord, hva gjør de med innholdet i det som uttrykkes?

- hva gjør vår sosio-kulturelle bakgrunn med språket vårt?

- språklig påvirkning

- språket som redskap

Berlinermuren kommuniserte også med verden

Berlinermuren



2. Elevene lager spørreundersøkelse

Oppgaven er at elevene skal gå ut i feltet og intervjue personer i forskjellige aldersgrupper, sosiale lag, kjønn, etnisitet om deres språkbruk. Stille spørsmål omkring ordbruk, eufemismer, vulgært språk og bruke Osgoods semantiske differensial (hvordan enkeltmennesker reagerer på ulike ord og begreper). Det skal filmes/eller tas opp lydfiler.

3. Sammenfatte og lage presentasjon av spørreundersøkelse


Samle, klippe, redigere og sammenfatte materiale. Knytte opp mot problemstilling. Knytte til teori som skal oppgis som kilder enten på presentasjon og/eller i refleksjonsnotat. Forberede visning/presentasjon. Begynne arbeidet med et refleksjonsnotat.

4. Presentasjon av spørreundersøkelsen om verbal kommunikasjon


Arbeidet vurderes. Rammene bør være inntil 15 minutter per gruppe, inkludert en fagsamtale.

5. Ferdiggjøre refleksjonsnotat


Skal oppsummere hva gruppa og eleven gjorde, hvordan arbeidet ble fordelt i gruppa, selve gjennomføringen og etterarbeidet (sammensyingen), og hva eleven lærte.

6. Oppsummering av arbeidet


Vurdering skriftlig/muntlig.

Noe av arbeidet må gjøres utenom skoletimene. Problemformulering, planlegging av utførelse, redigering av innhentet materiale og presentasjon må gjøres på skolen under oppsyn/med veiledning av læreren.

Dialogen i forkant av oppgaven vurderes individuelt i klassen. Refleksjonsnotat bør også vurderes individuelt. Vurderingsskjema for muntlig presentasjon – de siste punktene kan brukes i refleksjonsnotat.

Opptaksmuligheter slik som mobiltelefon med kamera og lydfunksjon.