Eksempeloppgaver muntlig samfunnsfaglig engelsk

Beskriving: 

Samfunnsfaglig engelsk

MUNTLIG EKSAMINERING ETTER 2014-ENDRINGENE

Alle oppgavene under har tatt utgangspunkt i årets skriftlige eksamensoppgave for studieforberedende vg1, yrkesfaglig vg2, 2014. Oppgaven finnes på udir.no. Eksamensinnstruks for 2014 finner du her. Det finnes lokale variasjoner.

Eksamen skal vare inntil 30 minutter for hver elev fordelt slik:

1. Presentasjon av tema eller problemstilling, maks 10 minutter

2. Fagsamtale med utgangspunkt i presentasjonen, 20 minutter


TASK 1

Based on the statistics dropout from high school in America today, 1,1 million youth failed to graduate from high school. Make a presentation where you explain the numbers by focusing on American society and/or history. You should give a brief introduction before concentrating on one column.

TASK 2

Use your knowledge about controversial issues in English-speaking countries to discuss the issue of taking action to influence decision-making. Your presentation should include:

  1. Examples of social, political or environmental issue in more than one English-speaking country
  2. A discussion of different ways of influencing decisions
  3. Your reflections on what personal sacrifices it would take to make an impact on society

48 timer før: Melding om fag

24 timer før: Forberedelsedel, tema eller problemstilling

Forberedelse:Eleven skal forberede en presentasjon og få veiledning i arbeidet. Forberedelsen skal hjelpe eleven til å se sammenhengen mellom temaet eller problemstillingen for eksamen og kompetansemålene i læreplanen.

Eleven skal vise kompetanse innenfor en så stor del av kompetansemålene i faget som mulig. Kompetansemålene finner du her. Det er den kompetansen eleven viser under selve eksamenen som sensorene skal vurderer. Skriftlig feil og formuleringer i presentasjonen er ikke en del av vurderingsgrunnlaget. Elevene skal få anledning til å vise kompetanse i så stor del av faget sm mulig, uten at letes etter kompetanse eleven ikke har.

Det eneste hjelpemidlet eleven kan ha med på eksamen er egne notater knyttet til den forberedte presentasjonen (papir, usb-penn). Disse omfattes ikke av vurderingen.