Instruction in the workshop

Beskriving: 

This is an assignment where the student instructs his vocational and English teacher how the process control assembly works, what it does and how to operate it.

Presentation for English teacher, regarding a process control system for level control.

Læringsmål:

  • å kunna uttrykkja seg på engelsk om tekniske fag
  • å utvikla ordforrådet
  • å bruka riktige faguttrykk
  • å gje forståeleg informasjon og rettleiing til folk frå andre fagområde

Elevane gjer denne oppgåva i engelskfaget samstundes som dei jobbar med prosessanlegget i programfaget.

Verkstad med prosessanlegg.

Nødvendig verneutstyr.