Verdighet og eldreomsorg - (Helsefagene)

Beskriving: 

Refleksjonsoppgaver basert på en kronikk i Namdalsavisa, gjengitt på NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for Psykisk Helsearbeid) sine nettsider.

 Kompetansemål fra Vg 2 Helsearbeiderfaget

Elevene skal:

 • gi eksempler på aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livskvalitet
 • gjøre rede for og demonstrere grunnleggende sykepleie
 • beskrive tilbud frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner gir i nærmiljøet, og drøfte deres betydning for sosiale nettverk og forebygging av isolasjon
 • drøfte hvordan empati kan brukes for å løse eller forebygge sosiale problemer og fremme psykisk og somatisk helse
 • drøfte helsefagarbeiderens rolle som talerør for pasient og bruker
 • drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer for helsefagarbeideren
 • forklare hva yrkesetikk er, og diskutere dette i forhold til relevant regelverk innenfor helsesektoren og internasjonale menneskerettigheter
 • drøfte hva brukermedvirkning innebærer

Skriftlige refleksjonsoppgaver. Besvar oppgavene under:

 • A: Les de tre artiklene over ved å klikke på linkene.
 • B: Besvar spørsmålene under med dine egne ord.

1) Respekt: Hva vil det si å ha respekt i eldreomsorgen? hvordan viser du det i arbeidet ditt?

2) Empati: Hva er empati og hvordan kan du vise empati for den enkelte bruker?

3) Nærvær: Gi eksempler på hva nærvær kan være uten å være tilstede hele tida? Hva vil det si at en bruker føler seg trygg?

4) Ydmykhet: Forklar med dine egne ord hva det vil si å være ydmyk. Hvordan utvikler du mot og ydmykhet til å takle en vanskelig og maktesløs situasjon?

5) Humor: Hva er humor og hva spøker vi ikke med? Hvordan få til en god stemning blant eldre?

6) Tid: Diskuter hvordan stress og liten tid til den enkelte kan gjøre eldreomsorgen dårligere. Hvordan kan du bidra til at de som har ansvaret for helsetjenestene får vite at du trenger god tid til den enkelte for å gjøre en tilfredstillende jobb?

 • C: Gjør oppgavene til ndla.no fagstoffet. De finner du nederst på ndla linkene som omhandler brukermedvirkning og psykisk helsearbeid.

 

Elevene setter seg i grupper og diskuterer svarene sine. Hver gruppe lager en presentasjon over de 6 temaene Respekt, Empati, Nærvær, Ydmykhet, Humor og Tid.

Elevene kan jobbe alene eller sammen på oppgavene. De trenger digital enhet til å åpne linkene.