Debatt / folkemøte: Interessekonflikter – biologisk mangfold – forvaltning

Beskriving: 

Dette undervisningsopplegget ble brukt på VG1 naturfag med elever fra naturbruk og landslinja i sportsfiske, men kan tilpasses til andre trinn og fag.

Læreren hadde på forhånd valgt tre tema som var aktuelle i media, skapte debatt lokalt og som elevene hadde et forhold til.

  • Villaks – oppdrettslaks
  • Rovdyr – beitedyr
  • Utbygging av Trongfossen

 

Debatt

  

Roller

Vi valgte et tema før elever og lærer i fellesskap bestemte hvilke roller som var aktuelle meningsbærere i denne saken. Rollene ble fordelt mellom elevene og forberedelsene kunne starte.

Forberedelser

Elevene fikk cirka 30 minutter til å forberede seg. Læreren hadde samlet en del avisutklipp som de kunne bruke i tillegg til internett.

  • Ordstyrer skulle forberede innledning til debatten, styre debatten og avslutte med en oppsummering.
  • Alle de andre skulle sette seg inn i hvilke meninger og argumenter de ulike aktørene (rollene) sto for, og forberede et innlegg. De fikk beskjed om å holde seg i den rollen under hele debatten og bidra med saklige argumenter.
  • Bordene ble plassert i ring og store ark med rollene påskrevet, ble festet til bordene.
  • Læreren gjorde klart skjema med roller, elevnavn og et felt for notater fra debatten.

Tre tema med roller

Erfaringer

Elevene imponerte! Det var fascinerende, underholdende og lærerikt å sitte på sidelinja og følge med på innlevelse og argumentasjon mens jeg gjorde notater. Enkelte elever gikk så grundig inn i rollen at de til og med å la om dialekten. Engasjementet var så stort at det var overflødig å bytte tema i dobbelttimen. Elevene mente selv at dette var svært lærerikt, så vi gjentok opplegget med nytt tema og nye roller senere.

Evaluering
: Både klasse og enkeltelever fikk muntlig tilbakemelding etter debatten.