Biologi 1 – organdonasjon

Beskriving: 

Elevene skal kunne bruke ulike kilder, vurdere disse og gjøre greie for immunreaksjoner ved transplantasjoner og diskutere problemstillinger som gjelder organdonasjoner og medisinsk kriterium for død.

 

Læringsmål for opplegget: Elevene skal lære kritisk bruk av kilder og få kjennskap til ulike problemstillinger ved organdonasjon.

Engasjement: Jeg skal fange elevenes interesse gjennom aktuelle filmer og dagsaktuell debatt/nyhetsoppslag.

Differensiering: Det blir lagt til rette for differensiering ved at elevene selv velger hvilke argumenter de vil undersøke og hvor dypt de går faglig.

 

Det forutsettes at elevene på forhånd har grunnleggende kunnskaper om hvordan immunforsvaret og andre deler av infeksjonsforsvaret virker.

Organdonasjon og immunforsvar

 1. Start med å vise videoen Organdonasjon – en gave for livet (6.25 min) http://ndla.no/nb/node/133488?fag=52234&meny=2654175.
 2. Elevene jobber i grupper for å samle den første informasjonen om organdonasjon. Fokuser på følgende spørsmål:

  a) Hvordan skjer en organtransplantasjon?

  b) Hvilke organer kan transplanteres?

  c) Hvordan velger man ut mottaker til et organ?

  d) Hvilke problemer kan oppstå ved en transplantasjon?

  e) Hvordan reagerer immunforsvaret på fremmed vev?

  f) Hva er vevsforlikelighet?

 3. Oppsummering i plenum:

  a) Hva vet vi nå?

  b) Hvilke kilder ble brukt? Troverdig? Objektiv? Nøyaktig? Egnet?

  c) Hvilke søkeord ga de beste treff?

 4. Jobb med fagstoffet Organdonasjon og immunforsvar http://ndla.no/nb/node/133037?fag=52234.

  a. Er det noe her som står i kontrast til den første informasjonen som elevene søkte opp?

 5. Etter denne økta skal elevene kunne svare på oppgave 2 og 3 her: Refleksjonsoppgaver – organdonasjon http://ndla.no/nb/node/133541?fag=52234.

Donorer og kriterier for død

 1. Start med å se filmen Den siste vilje (27 min.) https://www.facebook.com/organdonasjon/videos/10156071514249375/

  OBS! Vær oppmerksom på at dette er en sterk film. Læreren bør forberede klassen og vurdere om det kan være grunner for at filmen ikke kan vises for hele klassen. 

 2. a. Samtale i grupper og/eller plenum om tanker og refleksjoner etter filmen.

 3. Elevene jobber i grupper for å søke informasjonen om donorer og kriterier for død. Fokuser på følgende spørsmål:

  a) Hvem kan bli donor?

  b) Hvordan stilles diagnosen hjernedød? 

  c) Hvem må samtykke for at organer kan doneres?

  d) Hvilke etiske problemstillinger tror du pårørende til en døende går gjennom? 

  e) Hvilke etiske vurderinger tror du en som melder seg som donor gjør?

 4. Oppsummering i plenum:

  a) Hva vet vi nå?

  b) Etiske betraktninger.

  c) Hvilke kilder ble brukt? Troverdig? Objektiv? Nøyaktig? Egnet?

  d) Hvilke søkeord ga de beste treff?

 5. Jobb med fagstoffet Donorer og kriterier for død http://ndla.no/nb/node/133441?fag=52234 

 6. Etter denne økta skal elevene kunne jobbe med oppgave 1, 4 og 5 her: Refleksjonsoppgaver – organdonasjon http://ndla.no/nb/node/133541?fag=52234.

 7. Plenumsdebatt: Flere av oppgavene i 1, 4 og 5 egner seg til plenumsdebatt. Man kan på forhånd fordele roller og la elevene forberede seg, eller kjøre åpen debatt uten ekstra forberedelser. Eksempel på roller: Innleder, ordstyrer, pårørende, sykehuspersonale, pasienter som står i organkø, forsker og prest.

Etikk og mangel på organer

 1. Søk informasjon om

  a. hvor mange transplantasjoner det skjer i Norge hvert år, og hvor mange som står i organkø

  b. hvem som trenger nye organer

  c. kjøp og salg av organer

  d. organer fra dyr – xenotransplantasjon

  e. dyrking av organer

 2. Oppsummering i plenum:

  a. Hva vet vi nå? b. Etiske betraktninger. c. Hvilke kilder ble brukt? Troverdig? Objektiv? Nøyaktig? Egnet? d. Hvilke søkeord ga de beste treff?

 3. Arbeid med fagstoffet Etikk og mangel på organer http://ndla.no/nb/node/133448?fag=52234.

 4. I oppgavene 6–11 på http://ndla.no/nb/node/133541?fag=52234 er det mange problemstillinger som egner seg til refleksjon og debatt som kan gjennomføres i små grupper eller i plenum. Se for eksempel simuleringen Dyr som reserveldelslager http://ndla.no/nb/node/57209?fag=52234&meny=233293, og fortsett debatten i klassen. 

 5. Skriftlig oppgave: Skriv et blogginnlegg eller en kronikk der du både gjør greie for fakta og dine tanker om organdonasjon. Hvilke etiske betraktninger gjør du deg om svartebørshandel med organer? Se for eksempel artikkelen om en 17 år gammel gutt som selger egen nyre på Internett: https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/selger-nyren-pa-nettet/830150.html
  a. Tenk gjennom hvem du skriver for.

  b. Oppgi kilder (husk URL og dato på digitale kilder) og referanser.

Underveisvurdering: Elevene skal få tilbakemeldinger og råd om videre arbeid gjennom muntlig veiledning og diskusjon. Til den skriftlige oppgaven (oppgave 5 under «Etikk og mangel på organer») er skriftlig tilbakemelding mest aktuelt.

Mål fra IKT-plan:

 • Elevene skal kunne bruke tjenester/verktøy for systematisk innhenting av informasjon fra digitale kilder.

 • Elevene skal kunne bruke kildekritiske prinsipper til å utføre presise søk i ulike søkemotorer.

 • Eleven skal kunne vurdere mottakere og formål og velge hensiktsmessige digitale verktøy til å produsere sammensatte tekster.

 • Elevene skal kunne referere til digitale kilder.

 • Elevene skal kunne reflektere over og diskutere etiske problemstillinger knyttet til egne og andres handlinger på nett.

Kompetanse eller ferdighet i målet fra IKT-plan:

 • Eleven skal kunne filtrere nettsøk for å få mer presise treff.

 • Eleven skal kunne anvende rammeverket TONE.

 • Eleven skal kunne reflektere over etiske problemstillinger ved publisering på nett.

 • Elevene skal kunne skrive en sammensatt tekst med kildehenvisninger og referanser.