Holdbarheten av argumenter på Internett – for og mot bruk av hydrogen som drivstoff til personbiler

Beskriving: 

Elevene skal finne og vurdere holdbarheten av argumenter som brukes på Internett, for og mot bruk av hydrogen som drivstoff til personbiler.

 

Gjennomføring:

 1. Lærer starter med å vise en artikkel eller en video om den nyeste hydrogenbilen og gir et eksempel på et vanlig argument fra artikkelen eller videoen. Hvis temaet hydrogen er nytt, kan det også vises en kort video eller e-forelesning om hydrogen.

 2. Forklar hva oppgaven går ut på: Elevene skal finne argumenter for og mot hydrogen som drivstoff, finne troverdig faktastoff om temaet og vurdere holdbarheten av de forskjellige argumentene.

 3. Elevenes arbeid skal resultere i et dokument med to tabeller: En med argumenter for hydrogen og en med argumenter mot. Hver tabell skal ha to spalter: Venstre spalte skal inneholde argumentene, den høyre vurderingen av argumentene. Det skal være en celle for hvert argument, og alle celler skal inneholde minst en referanse til kildestoff.

 4. Det skriftlige arbeidet skal avsluttes med elevens egen begrunnede konklusjon om hydrogen er egnet som drivstoff for personbiler eller ikke.

 5. Hvis ønskelig kan klassens resultater sammenstilles og presenteres på ulike måter: Av læreren, av en eller flere elevgrupper og/eller gjennom samskriving i delte dokumenter.

 6. Hvis ønskelig kan opplegget utvides med en diskusjon mellom de som er for og de som er mot hydrogen, basert på deres konklusjoner. Det kan f.eks. trekkes ut 3–4 elever fra hver «side» til et diskusjonspanel, med lærer eller en annen elev som ordstyrer.

 

Eksempel på resultat:

 

Argumenter for hydrogen som drivstoff:

Argument

Vurdering

Hydrogengass har null CO2-utslipp.


Kilde:

Landsem, L. A. (2014). Verdens viktigste bil? Hentet 18.03.2015, fra http://www.dinside.no/930832/verdens-viktigste-bil

Selve forbrenningen av hydrogen gir ikke utslipp av CO2, men produksjon av hydrogen gir CO2-utslipp av varierende grad, avhengig av hvordan produksjonen foregår.

Kilde:

Aamaas, B. (2011). CO2-utslipp fra hydrogen Hentet 18.03.2015, fra cicero.uio.no/sporsmal/detail.aspx?faqid=237 (nedlastet 06.01.2015 slik det står på archive.org)

   

Underveisvurdering: Elevene skal få tilbakemeldinger og råd om videre arbeid gjennom muntlig veiledning og diskusjon.

Læringsmål for opplegget: Elevene skal lære om hydrogen som energibærer, om informasjonssøk og bruk av rammeverket TONE på informasjon de finner.

Engasjement: Læreren kan fange elevenes interesse ved å ta utgangspunkt i et nyhetsoppslag.

Differensiering: Elevene kan velge hvilke argumenter de vil undersøke og hvor dypt de vil gå faglig.

 

Mål fra IKT-plan:

 • Elevene skal kunne bruke tjenester/verktøy for systematisk innhenting av informasjon fra digitale kilder.

 • Elevene skal kunne bruke kildekritiske prinsipper til å utføre presise søk i ulike søkemotorer.

 • Elevene skal kunne bruke avanserte kilder i arbeid med fag.

 • Elevene skal kunne referere til digitale kilder.

 

Kompetanse eller ferdighet i målet fra IKT-plan:

 • Beherske å sette opp et filtrert nyhetssøk ut fra et gitt sett kriterier.

 • Beherske søkeparametre for å inkludere/ekskludere treff.

 • Kunne anvende rammeverket TONE.