Naturfag – variasjoner i en fiskebestand

Beskriving: 

Elevene skal studere variasjoner i en loddebestand og drøfte hva som kan være årsaken til svingningene, basert på den beste kunnskapen vi har om lodde og fangst av lodde. Resultatene skal sammenfattes i en digital presentasjon.

 

Læringsmål for opplegget: Elevene skal lære å raskt orientere seg innen et nytt fagområde, bruke SSB og reflektere over hvorfor dyrebestander svinger så voldsomt.

Engasjement: Læreren kan fange elevenes interesse ved å vise videoen “Loddefiske på Newfoundland”: https://youtu.be/-FIJlM_Tf8E

Differensiering: De som trenger en grunnleggende innføring om populasjonsutvikling kan starte her: http://ndla.no/nb/node/7819?fag=7

 

Manus:

 1. Visning av https://youtu.be/-FIJlM_Tf8E, skape nysgjerrighet.

 2. Elevene skal skaffe faktakunnskap om fisken lodde og bestandsutviklingen av lodde fra 1950 til 2013 i norske farvann nord for 62. breddegrad og Barentshavet. Det forventes at de finner fram til SSBs statistikker om fiske og fangst, og behersker å ta ut statistikk over gytebestand og totalbestand av lodde i aktuelt tidsrom: https://www.ssb.no/statistikkbanken. Elevene bør også finne fram til Havforskningsinstituttet og Nærings- og fiskeridepartementet som gode kilder. Wikipedia-artikkelen om lodde kan gi dem noen tips om årsaken til svingninger som de må få verifisert fra andre kilder.

 3. Denne oppgaven har ingen absolutte svar. Det er mange variabler og mange forklaringsmodeller. Elevene lager hypoteser om svingningene som de tester så godt de kan, med belegg i kilder.

 4. Produksjon av en presentasjon av det de har funnet.

 5. Vurdering: Faglig innhold, argumentasjon, kvalitet på presentasjon, kildebruk.

Underveisvurdering: Elevene skal få tilbakemeldinger og råd om videre arbeid gjennom muntlig veiledning og diskusjon.

 

Mål fra IKT-plan:

 • Elevene skal kunne bruke tjenester/verktøy for systematisk innhenting av informasjon fra digitale kilder.

 • Elevene skal kunne bruke kildekritiske prinsipper til å utføre presise søk i ulike søkemotorer.

 • Elevene skal kunne bruke avanserte kilder i arbeid med fag.

 • Eleven skal kunne vurdere mottakere og formål og velge hensiktsmessige digitale verktøy til å produsere sammensatte tekster.

 • Elevene skal kunne begrunne og gjøre bevisste valg av lisensiering av produkter.

 • Elevene skal kunne referere til digitale kilder.

 • Elevene skal kunne velge hensiktsmessige digitale verktøy til kommunikasjon og samhandling og begrunne valget.

Kompetanse eller ferdighet i målet fra IKT-plan:

 • Beherske bruk av ulike søkeverktøy

 • Kunne vurdere hvilke kilder som er riktig å bruke til ulike formål

 • Finne og bruke statistikk fra SSB