Begrepsside

Beskriving: 

Har du noen ukjente ord? Sjekk denne siden. Her finner du definisjoner for ord brukt i dette opplegget.

 

The TIP
Dette er en forkortelse for The Textile Interchange Project. Det er prosjektets navn laget av The TIPs ambassadører. Interchange er et synonym for handel på engelsk. Prosjektet er om global handel med spesielt fokus på sko- og tekstilindustrien. Les mer om The TIP.

 

Andre begreper

Anstendig arbeid
Anstendig arbeid er i FNs bærekraftsmål beskrevet som

  • arbeid som er produktivt
  • arbeid som gir en rettferdig inntekt
  • sikkerhet på arbeidsplassen
  • sosial beskyttelse til familier

(FN-sambandet, Anstendig arbeid. fn.no. Lisens: ©). Les mer om anstendig arbeid.

 

Arbeidsgiver
Enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste (Henning Jakhelln (UiO) og Jon Gisle, arbeidsgiver. snl.no. Lisens: ©).

 

Arbeidsliv
Flyten av varer, tjenester og arbeidskraft i et samfunn. I dette opplegget inkluderer begrepet arbeidsliv både arbeidsgivere og arbeidstakere.

 

Arbeidstaker
Arbeider, en som er ansatt for å utføre arbeid i en annens tjeneste (Henning Jakhelln (UiO) og Jon Gisle, arbeidstaker. snl.no. Lisens: ©).

 

Bistand
Utviklingssamarbeid, bistandsform som over mange år ble kalt utviklingshjelp (u-hjelp). Betegnelse for finansielle, materielle og immaterielle overføringer i offentlig og/eller privat regi. Omfatter ofte også personellmessig assistanse til utviklingsland og det overordnete siktemålet er å bistå mottakerlandene i deres sosiale og økonomiske utvikling, herunder særlig bekjempelse av fattigdom. Les mer om bistand.

 

Bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling defineres som en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov (Kåre Olerud, bærekraftig utvikling. snl.no. Lisens: CC by-sa 3.0). Les mer om bærekraftig utvikling.

 

Etikk
Det samme som moralfilosofi. Etikkens formål er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når vi evaluerer handlinger, personer som handler og utfall av handlinger (Mathias Sagdahl (UiT), etikk. snl.no. Lisens: CC by-sa 3.0).

 

Etisk handel

Etisk handel, retning eller prinsipp innenfor handel som fremmer hensynet til etiske prinsipper gjennom hele forsyningskjeden fra produksjon til forbruk (Jan Ivar Fredriksen, etisk handel. snl.no. Lisens: ©). Les mer om etisk handel.

 

Fagforening

Sammenslutning av arbeidstakere med hovedformål å ivareta medlemmenes interesser. Andre ord for fagforening er fagforbundarbeidstakerorganisasjonarbeidstakerforening og tjenestemannsorganisasjon (Jon Gisle, Torgeir Aarvaag Stokke og Bjørn Thingsaker, fagforening. snl.no. Lisens: CC by-sa 3.0).

 

FN (De forente nasjoner)
FN er en internasjonal organisasjon grunnlagt i 1945, med hovedkontor i New York, USA. FN har 193 medlemsland (2014). Dette er alle suverene stater i verden bortsett fra Vatikanstaten, som har valgt å stå utenfor. FN ble opprettet like etter andre verdenskrig, i hovedsak for å unngå lignende krigssituasjoner i framtiden (FN-sambandet, FN – Forente nasjoner. snl.no. Lisens: CC by-sa 3.0).

 

Frihandel

Frihandel, varebytte mellom landene som ikke er hindret av handelspolitiske midler som forbud mot inn- og utførsel av varer, kvote- eller lisensordninger eller tollavgifter (hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, frihandel. snl.no. Lisens: CC by-sa 3.0). Les mer om frihandel.

 

Handel
Handel, ervervsmessig omsetning av varer, tjenester, eiendommer og verdipapirer. De fleste bedrifter og sysselsatte er beskjeftiget i varehandelen (Preben Munthe (UiO), handel. snl.no. Lisens: ©). Les mer om handel.

 

Handelsavtaler
Utenrikshandel reguleres av en rekke avtaler og reguleringer, blant annet EØS-avtalen, WTO-avtalen og et antall frihandelsavtaler. Disse avtalene bestemmer hvilke betingelser varer eller tjenester kan selges under, for eksempel hvilke tollsatser og avgifter som gjelder. Les mer om handelsavtaler.

 

Hovedorganisasjon
Vanlig betegnelse på de store topporganisasjonene i arbeidslivet. En hovedorganisasjon har gjerne en betydelig størrelse. Hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden omfatter flere fagforbund (...), mens hovedorganisasjonene på arbeidsgiversiden i privat sektor omfatter flere landsforeninger e.l. Det er vanlig å regne Landsorganisasjonen i Norge (LO), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Unio og Akademikerne som hovedorganisasjoner på arbeidstakersiden, mens Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Spekter og Virke er hovedsammenslutninger på arbeidsgiversiden i privat sektor (Torgeir Aarvaag Stokke og Jon Gisle, hovedorganisasjon. snl.no. Lisens: ©).

 

ILO – International Labour Organisation
Den internasjonale arbeidsorganisasjon ILO er FNs internasjonale arbeidsorganisasjon, opprettet av Folkeforbundet i 1919. Fra 1946 ble de et fagorgan under FN, med det formål å arbeide for mest mulig ensartet arbeidslovgivning i medlemslandene (hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, Den internasjonale arbeidsorganisasjonen – ILO. snl.no. Lisens: CC by-sa 3.0).

 

Levelønn
En lønn å leve av. Levelønn er et begrep som brukes om en lønn som kan dekke arbeidernes levekostnader, inkludert mat, husrom, klær, utdanning osv. Begrepet er brukt spesielt i sammenheng med kampanjer for arbeideres rettigheter innenfor industri og særlig i utviklingsland. Les mer om levelønn.

 

Logistikk
Er kunnskapen om å planlegge, administrere og organisere vare- og informasjonsstrøm i næringslivet eller i militæret. Det handler om å oppnå høyest mulig effektivitet gjennom god service og lave kostnader. Les mer om logistikk.

 

NGO – Non-Governmental Organization
Ikke-statlig organisasjon. NGO er en samlebetegnelse på frivillige organisasjoner. I internasjonal sammenheng betyr NGO at organisasjonen(e) har offisiell status i FN og dermed anledning til å sende delegater til internasjonale konferanser. I vanlig språkbruk er NGO betegnelse på alle organisasjoner som ikke er statlige organer, dvs. også nærings- og fagorganisasjoner (Olav Fagelund Knudsen, non-governmental organization – NGO. snl.no. Lisens: CC by-sa 3.0).

 

Proteksjonisme
Proteksjonisme, betegnelse på importtoll, importforbud og andre handelspolitiske virkemidler som tar sikte på å beskytte innenlandsk produksjon mot konkurranse fra andre land (hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, proteksjonisme. snl.no. Lisens: CC by-sa 3.0).

 

Underleverandør
En leverandør er en person eller firma som har påtatt seg å yte eller utføre en leveranse av varer. En leverandør kan bruke andre leverandører for å utføre leveransen. Disse heter underleverandører (hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, leverandør. snl.no. Lisens: CC by-sa 3.0).

 

Utviklingsland
Utviklingsland, u-land, generell betegnelse på land med svak og ofte ensidig utviklet økonomi, og som har oppnådd en lavere grad av sosial og økonomisk utvikling enn industriland (i-land, også benevnt utviklede land) (Dag Leraand, utviklingsland. snl.no. Lisens: ©).

 

Verdikjede
Verdikjede, en modell av et foretaks verdiskapingsprosess. I dette opplegget er begrepet verdikjede brukt for å forklare hvordan sko, klær og tekstiler er laget helt fra en idé til ferdig produkt (Birger M. Vikøren, verdikjede. snl.no. Lisens: ©).