Prikker, striper eller lag på lag? Feltarbeid i geofag eller geografi

Beskriving: 

Foto: Alf Jacob Nilsen. Lisens: CC by-sa. Kilde: ndla.no

 

Om undervisningsopplegget (rammer)

 • Opplegget kan gjennomføres i løpet av en dobbeltime.
 • Opplegget er i utgangspunktet laget for geofag, men kan forenkles og brukes i geografi.
 • Introduksjon inne, feltarbeid i nærområdet, kort etterarbeid og presentasjon inne.

Utstyr: Kamera (mobil er ok), kart, lupe og notatbok/feltbok, skrivesaker, steinatlas (http://www.naturfag.no/utstyrsbeskrivelse/vis.html?tid=780046)

Læringsstrategier: Observere og registrere ved bruk av feltbok. Faglig begrunne vurderinger gjort i felt.

 

Læringsmål for økta/opplegget

Lære typiske kjennetegn for sedimentære, magmatiske og metamorfe bergarter og hvordan kjennetegnene henger sammen med hvordan bergartene er dannet. «Fortelle bergarten/steinens historie».

 • Bli kjent med geologien i skolens nærområde.
 • Bruke feltbok til å notere og lage skisser.
 • Lære å observere i felt.

 

Hvis man velger å se på løsmasser

 • Studere rundingsgrad på en stein og se sammenheng med transport av steinen.
 • Studere sortering av løsmasser.

 

Forslag til gjennomføring

Elevene må ha noe basiskunnskap om bergarter og mineraler før de starter.

 

Forarbeid (20 min)

1. Se filmen: http://www.naturfag.no/filmbeskrivelse/vis.html?tid=1995783

 

Merk deg hvilke kjennetegn man ser etter når man skal vurdere om en bergart er magmatisk, sedimentær eller metamorf. For geofag er det også relevant at elevene noterer seg de enkle reglene for relativ aldersbestemmelse som blir presentert i filmen. Dersom man har eksempler i felt, der man kan trekke inn relativ alder (f.eks. gangbergarter), så trekk gjerne inn det.

 

Feltarbeid (25 min)

Det er på forhånd valgt ut et område nær (i gangavstand) til skolen, der løsmasser og/eller fast fjell kan studeres.

Vi plukket selv ut et avgrenset område, en skjæring i løsmasser og fast fjell rett bak skolen. Vi vektla løsmasser, men man kan også velge og trekke inn fast fjell i stedet. Fordelen med å studere løse steiner, er at man får inn steiner som er transporter og dermed får variasjon i flere ulike bergarter. Våre undersøkelser er gjort i Ski kommune og blant løsmassene finnes flere bergarter fra Oslofeltet, mens lokal bergart er grunnfjell (gneis).

 

Oppgave til elevene:

 1. Finn 2–3 løse steiner i skråningen med enten prikker, striper og/eller lag på lag (magmatiske, metamorfe og sedimentære bergarter).
 2. Noter deg hvor du er (merk av på et kart, geografiske posisjoner). Noter datoen.
 3. Tegn en skisse av skråningen og merk av hvor dere fant steinene.
 4. Studer steinene nøye, tegn skisse av hver stein og ta bilder av steinene. Merk deg både form, farge, prikker/striper/lag på lag. Bruk gjerne lupe for å se detaljer (f.eks. mineraler i steinen).
 5. Sammenlign steinene med steinatlaset.
 6. Forbered en kort presentasjon for resten av klassen:

Hvor mye informasjon kan en stein gi deg? Hva slags historie forteller steinen om hvordan den er blitt dannet og hvordan den har havnet i skråningen bak skolen?

Ta med skisser og bilder i presentasjonen.

 

Etterarbeid/presentasjon (45 min)

Læreren plukker ut noen grupper som presenterer sine funn og man har en diskusjon/refleksjon i plenum.

 

Vurdering for læring

Elevene vurderer og gir tilbakemelding på presentasjonene og bruker sine egne funn som referanse. Elevene får tips av hverandre. Læreren kan ved behov lede refleksjonen ved å stille spørsmål som:

 • «Hva kan ha skjedd med denne steinen?»
 • «Hvordan forklarer du dine observasjoner?»
 • «Hva forteller steinens form om hvordan den har havnet her?»
 • «Hva forteller prikker/striper eller lag på lag om hvordan steinen er dannet?»
 • «Kan dere kjenne igjen mineraler?»
 • «Klarer dere å navnsette bergarten?»

Her er det progresjon i hvor detaljert «historien om steinen» kan fortelles. Elevene får en opplevelse av hvor nyttig det er å ta gode feltnotater/skisser/bilder for å begrunne sine vurderinger.

 

Vurdering av læring
Elevene kan få en kort praktisk prøve der de får noen bergarter som skal sorteres, samt at de skal kunne noen fakta rundt bergarter og mineraler. Her kan man legge lista etter nivå.

I geografi holder det å sortere steinene etter bergartsgruppe og gjøre rede for hvordan de (bergartsgruppene) er dannet.

I geofag bør de kunne navnsette de vanligste bergartene i hver gruppe og identifisere noen av de vanligste mineralene (kvarts, feltspat, glimmer), der disse er tydelige. De bør kunne si noe om bergartene kommer fra lokal berggrunn eller om de er fra andre steder.

De bør også kunne relatere rundingsgrad til transport av elv eller isbre.