Fra vann til land. Tilpasninger som har vært viktige i utviklingen fra liv i vann til liv på land.

Beskriving: 

Designe en vitenskapelig poster

  • Fag: Biologi 1
  • Emne: Evolusjon av tilpasninger

Elevene skal få trening i å lage en vitenskapelig poster, tilsvarende det de vil kunne møte på universitet/høyskole. Samtidig får de trening i å finne sammenhenger mellom de ulike temaene fra undervisningen. Og de må kunne trekke ut relevant informasjon fra de ulike delene av pensum og sette det i en sammenheng for å forklare utviklingen fra liv i vann til liv på land.

Når de produserer en vitenskapelig poster må de gjøre vurderinger og tilpasninger som avviker fra de vanlige fagtekstene de produserer ellers i faget. Dette er en viktig kunnskap å ta med seg videre på universitet og høyskole.

Her kan du finne mal og få innspill til layout og innhold: http://colinpurrington.com/tips/academic/posterdesign

 

Læringsmål for økta/opplegget

  • lære å lage en vitenskapelig poster
  • trene på å trekke ut relevant informasjon fra pensum
  • tilpasse en faglig tekst til en spesifikk målgruppe
  • se sammenhenger på tvers av elementene i læreplanen

Forslag til gjennomføring

  • Opplegget utføres i grupper der noen grupper tar for seg evolusjon av tilpasning til landbasert levevis hos planter, andre grupper gjør tilsvarende for dyr.
  • Lærer fokuserer på kompetansemålene fra «Funksjon og Tilpasninger» og «Biologisk mangfold». Men elevene trenger basiskunnskap i de resterende kompetansemålene for å kunne løse oppgaven tilfredsstillende.
  • Læringsstrategi: Design (grafisk og innholdsmessig) av en vitenskapelig poster.

Vurdering for læring

Elevene er med på å utforme kriterier for vurdering av posteren og poengskala for de ulike delene man vurderer. Elevene skal også tas med på å definere hvilken målgruppe posteren skal rettes til (dette vil kunne variere fra prosjekt til prosjekt). Endelig vurdering av posteren bør være en tallkarakter som teller f.eks. tilsvarende en totimersprøve i faget.

Godt opplegg, med fin kombinasjon av teori og praksis.