Lukket rom

Beskriving: 

Elevene skal lære seg hva som går under betegnelsen et lukket rom.

De skal vite hva som skal gjøres før en entrer et lukket rom, som AT, SJA, FJS, gassmåling.

De skal vite hva som kan gjøres for å lufte ut tankene og hvordan dette gjøres.

De skal vite hva utstyr vi bruker for å arbeide i et lukket rom

De skal vite hvilket utstyr vi har for å utføre redningsaksjoner fra lukket rom

De skal vite hvor ofte og hvorfor vi øver på redning fra lukket rom.

De skal kjenne igjen merking på luker som forteller dem om hva innholdet i tankene er.

De skal vite om hvilket utstyr de bruker for arbeid i høyden.

De skal kunne velge korrekt utstyr for arbeid i høyden.

De skal lære om sperringer, hvorfor sette opp sperringer og hva de skal gjøre om de møter på en sperring.

 

Lærer gjennomgår PP-presenatsjon med klassen.

Øvelse:

Klassen øver på å finne frem korrekt utstyr for å utføre en jobb i et lukket rom og arbeid i høyden. Finner frem rett utstyr som gassmåler, fallblokk, kjemikaliedrakt, fallsikringsutstyr o.l Sørger for at rett papirarbeid er utført. 

 

Oppgave/prøve:

Case 1 Overstyrmann skal inn på tank for å inspiserere en ballast tank+ arbeid i høyden.

Case 2 Matrosene skal inn på tank for å måle toppstrøket på tidligere arbeid.

Case 3 Matrosene skal inn å vaske opp oljebasert mud før inspeksjon

Case 4 Maskinistene skal vaske FO tank etter behandling av tank for dieseldyr

Case 5 Sveisereperasjon inne i tank

Case 6 Arbeid i høyden på 5m, malingingsjobb

Case 7 Arbeid i høyden på 15m, malingsjobb

Elevene reflekterer over om de har funnet frem korrekt utstyr i henhold til jobben som skal utføres. De fyller ut en egenvurdering av eget arbeid(kommer som eget vedlegg). 

Det vil bli gitt karakter for oppgaven.

Kriterier er:

Korrekt utstyr, En godt utfyldt FJS, AT, SJA,  gode sikkkerhetsholdninger til HMS under planleggingen og klargjøring av utstyr.

Felles innlevering av selve oppgaven( godkjent/ikke godkjent) og muntlig prøve i etterkant.

PP-presentasjon -lukket rom.

Kontainer med mannhull og luke for simulering av lukket rom eller lignende.

Utstyr for ulike jobber i tank.

Mal for AT, SJA og FJS