Praktisk-muntlig eksamen Kultur og kommunikasjon 3

Beskriving: 

Øvelse til praktisk-muntlig eksamen i Kultur og kommunikasjon 3

 

Praktisk-muntlig eksamen KK med utgangspunkt i hendelse fra 2017

Trump på tur

Analyser kommunikasjon og kommunikativ kompetanse i ulike møter på ekteparet Trumps utenlandsreise. I analysen må du drøfte aspekt som non-verbal/verbal kommunikasjon, kommunikativ kompetanse, interkulturell/intrakulturell kompetanse og kulturforståelse.
Skjermbilde 2017-06-02 kl. 11.45.56.png

  

På eksamensdagen skal du presentere analysen din (maks 15 minutter), deretter skal du reflektere over funnene dine. Dette må relateres til fagbegreper, teori, aktuelt fagstoff og læreplanmålene i KK3.  Etter presentasjonen blir det en faglig samtale med utgangspunkt i presentasjonen. Andre læreplanmål kan også trekkes inn. I alt varer eksamen inntil 45 minutter.

 

Kompetansemål:

  • velge ut egnede analysemetoder fra ulike kommunikasjonsteorier og bruke dem på forskjellige typer kommunikasjon
  • gjøre rede for samspillet mellom språklige og ikke-språklige uttrykksformer i ulike kommunikasjonsprosesser
  • gi eksempler på og drøfte ulike mediers muligheter og begrensinger for ulike former for kommunikasjon
  • analysere språklige mønstre og samtaleformer i kommunikative aktiviteter i ulike situasjoner
  • drøfte sammenhengen mellom kulturelle verdier og kommunikasjonsformer innenfor og mellom kulturer