Praktisk-muntlig eksamen Kultur og kommunikasjon 3, øvelse

På eksamensdagen skal du presentere analysen din (maks 15 minutter), deretter skal du reflektere over funnene dine. Dette må relateres til fagbegreper, teori, aktuelt fagstoff og læreplanmålene i KK3.  Etter presentasjonen blir det en faglig samtale med utgangspunkt i presentasjonen. Andre læreplanmål kan også trekkes inn. I alt varer eksamen inntil 45 minutter.

 

Kompetansemål:

 

  • analysere og drøfte hvordan kommunikasjon påvirker mellommenneskelige relasjoner og sosiale strukturer
  • analysere og drøfte hvordan kommunikasjon påvirkes av sosiale faktorer
  • drøfte sammenhengen mellom kulturelle verdier og kommunikasjonsformer innenfor og mellom kulturer
  • gjøre rede for samspillet mellom språklige og ikke-språklige uttrykksformer i ulike kommunikasjonsprosesser
  • gjennomføre en presentasjon om kulturell identitet og/eller kulturforskjeller