Praktisk-muntlig eksamen Kultur og kommunikasjon 3, øvelse

Beskriving: 

Interkulturell kommunikasjon

Som markedsansvarlig for Tine produkter har du fått beskjed om å sende et utvalg ansatte for å markedsføre brunosten i ostlandet Frankrike. Du kaller de ansatte inn til et foredrag der du går gjennom hvilke kulturelle utfordringer og muligheter de vil møte i forbindelse med en slik markedsføringskampanje.

Du skal lage en kort reklamefilm som skal benyttes i kampanjen. Hold foredraget med filmsnutten du har laget for de ansatte i Tine. Etter at du har holdt foredraget, må du forklare valg av metode(r) og hvordan du har tenkt. Bruk relevant teori fra faget.

 

 

 

På eksamensdagen skal du holde foredraget ditt (maks 15 minutter), deretter skal du reflektere over funnene dine. Dette må relateres til fagbegreper, teori, aktuelt fagstoff og læreplanmålene i KK3.  Etter presentasjonen blir det en faglig samtale med utgangspunkt i presentasjonen. Andre læreplanmål kan også trekkes inn. I alt varer eksamen inntil 45 minutter.

 

  • velge ut egnede analysemetoder fra ulike kommunikasjonsteorier og bruke dem på forskjellige typer kommunikasjon
  • gjennomføre en presentasjon om kulturell identitet og/eller kulturforskjeller
  • drøfte sammenhengen mellom kulturelle verdier og kommunikasjonsformer innenfor og mellom kulturer