Heldagsprøve fransk nivå 2

Beskriving: 

Instruksjon 
ALLE: Du skal svare på oppgave 1, 2 a og b og 3 a eller b eller c. Les gjennom hele oppgavesettet før du starter.  

 
I oppgave 1 skal du bruke din erfaring og franskkunnskap til å svare på fransk. 
I oppgave 2 skal du vise forståelse av tekst og skrive på norsk. 
I oppgave 3 skal du vise selvstendighet, franskkompetanse, nyhetsteft og skrive på fransk. 
Oppgave 3 er den lengste oppgaven og bør være ca. 1 side med linjeavstand 1,5.  
 
Oppgaven er basert på tillit. Du må føre opp kilder både når du bruker egne gamle tekster, og andres gamle eller nye tekster. OneNote er f.eks. en kilde, tidligere oppgaver og lærebok også. Ellers kan du føre opp: https://www.1jour1actu.com/wp-content/uploads/telechargement_291.pdfsom kilde.  
Unngå elektronisk kommunikasjon under prøvetida.  
Lever i tide, sørg for å ha nettilgang. 
 
Vurdering:  
Jeg tar utgangspunkt i vurderingsskjemaet fra UDIR som ligger i PDF-fila fra torsdag 19. november i OneNote og vil ha ekstra fokus på å bruke et korrekt, selvstendig og klart språk med setningsbinding.  
 
Kompetansemål:  

  • kunne bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler på en kritisk og selvstendig måte 

  • kunne lese formelle og uformelle tekster i ulike sjangere og gjøre rede for forfatterens synspunkter og holdninger 

  • gi uttrykk for opplevelser, synspunkter og holdninger, ønsker og emosjoner 

  • drøfte sider ved livsvilkår og aktuelle samfunnsforhold i språkområdet og i Norge 

 

Oppgave 1  
Svar på spørsmålet under med 3–5 setninger. Her er det viktig at du grunngir svaret ditt godt. Skriv på fransk.  
 
Comment le Covid 19 affect-t-il ta vie quotidienne? Justifie ta réponse

 

Oppgave 2  
Skriv a og b på norsk 
 

a  
Les teksten: «Il y a enfin des toilettes dans mon college» i ressursen 1jour 1 actu (Tekst 1 (https://www.1jour1actu.com/wp-content/uploads/telechargement_291.pdf) ), og svar deretter på om påstandene under er riktige eller feil. Begrunn svarene dine ved å vise kort til det du har lest. 

 
1. Aminata går i 3. klasse   
2. De har pusset opp toilettene på Aminatas skole, nå har de også dusj 

3. Aminata har uteblitt fra undervisningen fordi hun har lang skolevei 

4.I dag er Aminata mer borte fra skolen enn tidligere 
5.Aminata går på videregående 

6.Amnesty International har hjulpet byen med nye bad 
7.Aminata er et guttenavn 

8. Endringen vil føre til at flere jenter vil komme på skolen 

 

 

b  

Les teksten: Election américane : une bonne nouvelle pour l'environnement !" og svar på hvorfor denne artikkelen mener at « l’élection américane est une bonne nouvelle pour l’environnement!»? Forklar ved å vise belegg i teksten.  

 

 

Oppgave 3 – langsvarskriv på fransk. 
Velg én av oppgavene (a,b,c), og skriv en tekst. Oppgi hvilken av oppgavene du har valgt, og velg tittel og sjanger selv.  
 
a 
Skriv en tekst om hvilke nyheter fra 2020 som har opptatt deg mest. Fremhev noen saker og skriv en tekst om hvorfor de har berørt deg. Velg sjanger og tittel selv.  

 
b 
Les teksten *"Moins de monde dans les lycees fra 1jour 1 actu,og skriv en tekst som passer til emnet/bildet. Ta utgangspunkt i egne erfaringer fra tiden med hjemmeundervisning i vår og nå. Lag tittel selv.  

  
moins de monde dans les lycées = færre elever til stede på videregående skole 
 
c 
Skriv en tekst om denne uka på skolen fra mandag 16. til i dag fredag 20. 2020. Du må ha med litt knyttet til skolehverdagen din og timeplanen, litt til nyheter (i medier eller privat), hva du gjorde i fritiden og ellers hvordan du har opplevd uka. Du kan skrive det som et brev/mail til noen, eller velge sjanger og tittel selv 

 

 

 

 


 

Elevene har jobbet med franske og internasjonale nyheter i PressReader og 1 jour 1 actu (nettavis). Fokus på skriving er særlig å binde sammen tekster og gi uttrykk for egne meninger, og være etterrettelige ved bruk av kilder. 

Elevene har alle hjelpemidler og jobber med oppgave i Teams.

Ressursen til øvelsen er hentet fra 1jour 1 actu du 12 au 19 novembre 2020, https://www.1jour1actu.com/wp-content/uploads/telechargement_291.pdf,