Rapportskriving i Naturfag

Det å kunne et fag er å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig på fagets premisser. I filmen «Rapportskriving i Naturfag» møter vi 8. trinn ved Vikhammer ungdomsskole som skal lære å skrive rapport i naturfag. Her ser vi en lærer som gjennom hele undervisningsøkta jobber med å bevisstgjøre elevene på hva det vil si å skrive i naturfag og hva som kjennetegner en naturfaglig skrivemåte. Dette gjør hun gjennom å diskutere kjennetegn for skriving i naturfag, mal for rapport og teksteksempel med elevene.

Elevene skal skrive rapporten på grunnlag av forsøket «Knallgass». Før de setter i gang med selve forsøket, går de gjennom typiske kjennetegn ved naturfaglig skrivemåte. Videre går de gjennom en mal for rapportskriving og diskuterer ulike eksempler på rapporter. Teksteksemplene og diskusjonen rundt dem, fungerer som modellering for elevenes egen skriving. Vi får også se at elevene jobber prosessorientert med selve rapportskrivinga. Elevene jobber med rapporten i par, og de gir hverandre respons i grupper. I filmen får elevene beskjed om å fokusere på kjennetegnene for den naturfaglige skrivemåten når de gir hverandre respons. Slik er også responsarbeidet viktig i forhold til å styrke elevenes kunnskap om hva det vil si å skrive i naturfag.

I andre tilfeller kan elevene gi hverandre respons på det faglige innholdet, for eksempel forklaringer de ikke forstår, om rapporten mangler viktig innhold eller om innholdet er strukturert riktig i forhold til malen.

Det kan være tidkrevende å skrive rapporter i naturfag. Ofte bruker elevene mye tid på å skrive utstyr, figur og beskrivelse, og mindre tid på de viktigste naturfaglige delene som er resultat og konklusjon. En løsning på dette kan være at elevene ikke trenger å skrive hele rapporten hver gang. Noen ganger kan elevene heller konsentrere seg om siste delen av rapporten slik at de for trening i å jobbe med gode forklaringer og argumenter.

Spørsmål til diskusjon:

  1. Hva kjennetegner skrivemåten i ditt fag?
  2. Er det å skrive i naturfag vesentlig annerledes enn det å skrive i for eksempel norsk, RLE og samfunnsfag?
  3. Hvilke fordeler er det ved å bruke en slik skrivemal som det gjøres i denne filmen? I hvilke andre sammenhenger kan det være nyttig å bruke skrivemal?
  4. Hva oppnår læreren med at hun trekker fram teksteksempler og diskuterer disse med elevene?
  5. Hva oppnår elevene med å gi respons til hverandre?
  6. Hvordan kan du sikre deg at elevene gir god respons til hverandre?
  7. Mange elever har problemer med å skille beskrivelse, resultat og konklusjon fra hverandre. Hvordan kan du gi elevene trening i å bli bedre på dette?

Utarbeidet av Nynorsk-, Lese- og Skrivesenteret.

Rapportskriving i Naturfag